Regulamin Affiliate

Jako autoryzowany partner afiliacyjny (Affiliate) sklepu Bejessa, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków przedstawionych w niniejszej Umowie. Prosimy o dokładne przeczytanie całej umowy przed zarejestrowaniem się i promowaniem jako partner afiliacyjny sklepu Bejessa .

Twoje uczestnictwo w Programie ma na celu wyłącznie legalne reklamowanie naszej strony internetowej w celu uzyskania prowizji od członkostw i produktów zakupionych przez osoby skierowane do sklepu Bejessa za pośrednictwem Twojej własnej strony internetowej lub osobistych poleceń.

Rejestracja w Programie Afiliacyjnym Bejessa (Program) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na niniejszą Umowę oraz jej warunki i postanowienia.

Akceptacja lub Odrzucenie Wniosku

Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia KAŻDEGO Wniosku o uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym według własnego, wyłącznego i absolutnego uznania. Nie będziecie mieli Państwo żadnych środków prawnych przeciwko nam w przypadku odrzucenia Wniosku o uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym.

Prowizje

Prowizje będą wypłacane raz w miesiącu. Aby partner afiliacyjny otrzymał prowizję, dane konto polecające musi pozostać aktywne przez co najmniej 31 dni

Nie możesz polecić samego siebie i nie otrzymasz prowizji od swoich własnych kont.

Wypłata będzie przesłana jedynie za pomyślnie dokonane transakcje. Transakcje zakończone zwrotami lub obciążeniem zwrotnym nie będą wypłacane.

Wypowiedzenie umowy

Twoje podanie o afiliację oraz status w Programie mogą być zawieszone lub zakończone z powodu któregokolwiek z poniższych powodów:

 • Niewłaściwe reklamy (fałszywe twierdzenia, mylące hiperłącza itp.).
 • Spamowanie (masowe wysyłanie wiadomości e-mail, masowe publikowanie na grupach dyskusyjnych itp.).
 • Reklamowanie na stronach zawierających lub promujących nielegalne działania.
 • Brak ujawnienia relacji afiliacyjnej w przypadku jakiejkolwiek promocji, która kwalifikuje się jako marketing zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission) lub obowiązującymi przepisami stanowymi, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 • Naruszenie praw własności intelektualnej. Bejessa zastrzega sobie prawo do wymagania umów licencyjnych od tych, którzy używają znaków towarowych Bejessa w celu ochrony naszej własności intelektualnej.
 • Oferta rabatów, kuponów lub innych form obiecanych bonusów z prowizji afiliacyjnej jako zachęty. Dodawanie bonusów lub pakietów innych produktów z firmy Bejessa jest jednak akceptowalne.
 • Samodzielne skierowania, transakcje oszukańcze, podejrzenia o oszustwo afiliacyjne.

Oprócz powyższego, Bejessa zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z dowolnym kontem partnera afiliacyjnego w dowolnym momencie, z powodu naruszeń niniejszej Umowy lub bez podania przyczyny.

Możesz używać graficznych i tekstowych linków zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w wiadomościach e-mail. Możesz również reklamować stronę Bejessa w ogłoszeniach online i offline, czasopismach i gazetach.

Możesz używać grafik i tekstu dostarczonych przez nas, lub możesz tworzyć własne, o ile są one uważane za odpowiednie zgodnie z warunkami i nie naruszają przepisów, jak to jest określone w sekcji dotyczącej wypowiedzenia umowy.

Strony z Kuponami i Ofertami

Bejessa czasami oferuje kody rabatowe wybranym partnerom afiliacyjnym oraz subskrybentom naszego newslettera. Jeśli nie jesteś wcześniej zatwierdzony/na i nie masz przypisanego własnego kodu rabatowego, nie możesz go promować. Oto warunki dotyczące promocji naszych produktów związanych z ofertami lub kodami rabatowymi, które obowiązują dla każdego partnera afiliacyjnego, który rozważa promocję naszych produktów w związku z okazjami lub kodami rabatowymi:

 • Partnerzy afiliacyjni nie mogą używać mylących tekstów na linkach afiliacyjnych, przyciskach ani obrazkach, aby sugerować, że dostępne są inne niż obecnie autoryzowane oferty dla danego afilianta.
 • Partnerzy afiliacyjni nie mogą licytować na frazy takie jak “Kupony Bejessa”, “Rabaty Bejessa” ani inne frazy sugerujące dostępność kuponów.
 • Partnerzy afiliacyjni nie mogą generować okienek typu pop-up, pop-under, iframes, ramek ani innych widocznych lub niewidocznych działań, które ustawiają pliki cookie partnera afiliacyjnego, chyba że użytkownik wyraźnie i jednoznacznie wyrazi zainteresowanie aktywowaniem określonego oszczędzania, klikając na wyraźnie oznaczony link, przycisk lub obrazek związanego z danym kuponem lub ofertą. Twój link musi kierować odwiedzającego na stronę handlowca.
 • Użytkownik musi być w stanie zobaczyć informacje i szczegóły dotyczące kuponu/oferty/oszczędności, zanim zostanie ustawione pliki cookie partnerów afiliacyjnych (innymi słowy, “kliknij tutaj, aby zobaczyć kupony i otworzyć okno do strony handlowca” NIE jest dozwolone).
 • Strony afiliacyjne nie mogą zawierać tekstu typu “Kliknij, aby zobaczyć ofertę/kupon” lub jakiejkolwiek jego wariacji, jeśli nie ma dostępnych kuponów ani ofert, a kliknięcie otwiera stronę handlowca lub ustawia plik cookie. Partnerzy afiliacyjni, którzy umieszczają taki tekst na stronie docelowej handlowca, zostaną natychmiast usunięci z programu afiliacyjnego.”

Polityka płatności za kliknięcie (PPC – Pay Per Click Policy)

Licytacja PPC NIE jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody.

Odpowiedzialność prawna

Bejessa nie będzie ponosić odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody (utratę przychodów, prowizje) spowodowane niepowodzeniami w śledzeniu afiliacyjnym, utratą plików bazy danych ani wynikami działań mających na celu wyrządzenie szkody Programowi i/lub naszym stronami internetowym.

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących Programu i/lub członkostw lub produktów sprzedawanych przez Bejessa. Nie twierdzimy, że działanie Programu i/lub naszych stron internetowych będzie wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne przerwy czy błędy.

Okres obowiązywania Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się od momentu Twojego przyjęcia do Programu i kończy się w momencie zakończenia Twojego konta partnera afiliacyjnego (Affiliant).

Warunki tej Umowy mogą być modyfikowane przez nas w dowolnym momencie. Jeśli jakakolwiek modyfikacja warunków tej Umowy jest dla Ciebie nieakceptowalna, Twój jedyny wybór to zakończenie swojego konta partnera afiliacyjnego (Affiliant). Twój dalszy udział w Programie będzie oznaczać Twoją akceptację każdej zmiany.

Odszkodowanie

Partner afiliacyjny zobowiązuje się do odszkodowania i zwolnienia firmy Bejessa oraz jej firm stowarzyszonych i spółek zależnych, dyrektorów, pracowników, licencjobiorców, następców i cesjonariuszy, w tym tych, którym Bejessa wydała licencję lub upoważniła do przesyłania i dystrybucji materiałów, od wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, grzywien, wyroków, roszczeń, kosztów, strat i wydatków (w tym rozsądnych opłat prawnych i kosztów) wynikających z lub związanych z jakimikolwiek roszczeniami poniesionymi w związku z niniejszą Umową z powodu zaniedbania, fałszywego przedstawiania, niedokładnego ujawnienia lub umyślnego złego postępowania partnera afiliacyjnego.

Obowiązywanie Podpisów Elektronicznych

Umowa jest umową elektroniczną, która określa prawnie wiążące warunki uczestnictwa w programie afiliacyjnym Bejessa. Wyrażasz swoją zgodę na niniejszą Umowę oraz wszystkie warunki i postanowienia zawarte lub odnoszące się do niej, kończąc proces składania wniosku w sklepie Bejessa. To działanie tworzy podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną i skutki, jak podpis odręczny.