Regulamin Sklepu

bejessa.pl

I. Oznaczenie Sprzedawcy:
1. E-Trade Rafał Maryniak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, NIP:8992697964.
2. Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: Ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, NIP:8992697964
Adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@bejessa.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 717 733 004
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 90 1050 1575 1000 0092 7935 0350
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00 – 15:00.

II. Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
d) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu
Internetowego;
e) Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy
informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej.
f) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
g) Regulamin – niniejszy dokument;
h) Sprzedawca – Rafał Maryniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-Trade Rafał Maryniak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, pod adresem ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, NIP:8992697964
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
j) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
k) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta;
m) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail;
n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, określające Produkt oraz dane Klienta
konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

III. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bejessa.pl .
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
www.bejessa.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca/Usługodawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie
technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie
kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści
cyfrowych lub usług cyfrowych.
7. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego
wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak
również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu Internetowego i innych
Klientów/Usługobiorców.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z
przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:
a) Konto Użytkownika
b) Newsletter
c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;
3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
– wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego
Regulaminu,
– kliknięciu pola „Zarejestruj”.
4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
6. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
9. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn,
rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
10. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

V. Zamówienia/ Umowa sprzedaży
1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania
Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość,
wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Ceny Produktów podane na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT.
4. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

VI. Oferowane metody płatności i dostawy
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem firmy przelewy24(mollie), payu,
paylane, stripe, paypal;
c) Płatność kartą płatniczą;
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Uni Europejskiej.
9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA I PŁATNOŚĆ”, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VII. ust. 11 i 15 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres Sprzedawcy E-Trade Rafał Maryniak, Ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, Email: pomoc@bejessa.pl. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 lub dostępnego na stronie sklepu.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Postanowienia z ust.6 dotyczące zwrotu wszystkich dokonanych płatności nie odnoszą się do dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
8. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
11. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które
stanowiły przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać
rozłączone bez nadmiernych trudności;
4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
13. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w ust.12 pkt (1 -3) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
15. W odniesieniu do Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
16. Prawo do odstąpienia od zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym
rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami
cyfrowymi), inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca
rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to
do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach
Konsumenta;
n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w
przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
17. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.
(Rękojmia)
1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania
umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy E-Trade Rafał Maryniak, Ul.
Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, Email: pomoc@bejessa.pl.
4. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady. 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.
9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług na adres e-mail.
11. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.
12. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

IX. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku.
2. W przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do
konsumentów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy
Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w Ustawie o Prawach Konsumenta (2.1. w odniesieniu do reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego od dnia 1. stycznia 2023 r. w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r. , 2.2. w odniesieniu do reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.
3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.
4. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy E-Trade Rafał Maryniak, Ul.
Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, Email: pomoc@bejessa.pl.
5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł
o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z
zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało
złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu
umowy.
7. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.6 i 7 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
11. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową
zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
b) przedsiębiorca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków
ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
13. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
17. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
18. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
19. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)
1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta lub Usługobiorcy
niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a
Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
XII. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)
1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

XIII. Opinie klientów
1. W zakresie zamieszczania treści oraz jego udostępniania Klient dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz
Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania
nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Opinie o Produktach mogą być wystawiane tylko w stosunku do faktycznie
zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta
Sklepu internetowego, który rzeczywiście dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego.
6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu
wystawienia opinii o Produkcie.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
umieszczonych przez niego opinii czy innych treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym podmiotom
nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich
Produktów ani nie udostępnia sponsorowanych opinii.
9. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług opinii i innych treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną
praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej,
tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o
zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie
wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

XIV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
4. Koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
5. Koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
6. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
7. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia
zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
10. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
11. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
12. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących
konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
4. Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyraża zgodę na otrzymanie paragonu w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, lub w postaci sms na wskazany nr telefonu komórkowego. Powyższa zgoda jest wyrazem woli Nabywcy w myśl art. 111 ust. 3a ppkt.1 b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

01.01.2023 r.
Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy
(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)
Adres Sprzedawcy:
……………………
…………………..
………………….
…………………….
Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących
produktów:
a) Rzeczy ruchomej(towaru)
b) Rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi
c) Rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej
d) treści lub usługi cyfrowej
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia(*)/odbioru powyższych produktów)
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):
…………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być dokonany w tej formie
……………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić