Regulamin konkursu internetowego

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie “Prezent na dzień mamy” jest E-Trade Rafał Maryniak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem: ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, NIP: 8992697964.
 2. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 22.04.2024 do dnia 26.05.2024 do godziny 23:59 i jest prowadzony za pośrednictwem stron na platformach społecznościowych: Facebook i Instagram
 3. Termin trwania konkursu może być przedłużony lub skrócony w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, takich jak zakłócenie realizacji konkursu, ataki hakerskie, próby oszustwa, z których Organizator poinformuje na stronach konkursowych na Facebooku i Instagramie.
 4. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin oraz wykona zadania konkursowe określone przez Organizatora na Facebooku i Instagramie.
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie więcej niż jeden raz, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby zamieszkujące wspólnie z pracownikami Organizatora.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

II. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na stronach Facebook i Instagram firmy E-Trade Rafał Maryniak w dniu rozpoczęcia konkursu [22.04.2024 roku].
  W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, Uczestnik musi:
  Polubić konkursowy post na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.
  Udostępnić konkursowy post na swoim profilu.
  Odpowiedzieć na pytanie konkursowe zawarte w treści posta konkursowego, w komentarzu pod danym postem konkursowym (dalej „Odpowiedź Konkursowa”).
 2. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wybierze najciekawsze Zgłoszenia, a ich autorzy otrzymają nagrody opisane w rozdziale III niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę będą brane Zgłoszenia z wcześniejszą datą wysłania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy lub nazwy użytkownika) do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych uczestników;
  c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora lub innych osób lub podmiotów;
  d) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawo do wizerunku;
  e) podejmą próby użycia technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej.
 5. Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu, jeżeli liczba Zgłoszeń nie przekroczy 10

III. Nagrody

 1. Nagroda: W Konkursie zostanie przyznana 10 (słownie: dziesięć) nagród, które będą łańcuszkiem wykonanym ze srebra próby 925. Organizator zapewnia, że wartość nagrody jest wyższa niż 300 zł brutto, oraz  nie przekroczy kwoty 2.000 zł brutto.
 2. Ogłoszenie zwycięzcy: Organizator ogłosi Zwycięzcę za pomocą wiadomości mailowej wysłanej ze skrzynki mailowej, na którą było przesłane Zgłoszenie, do dnia 26.05.2024 roku. Dodatkowo informacja o Zwycięzcy wraz z podaniem jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz jego Zgłoszeniem konkursowym zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia 26.05.2024 roku.
 3. Zobowiązania zwycięzcy: Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości mailowej do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie wskazanych 5 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator ma prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.

IV. Wydanie Nagrody

 1. Wysyłka nagrody: Nagroda główna, łańcuszek ze srebra próby 925, zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu. Nagroda zostanie wysłana w terminie 72h od dnia złożenia Zgłoszenia.
 2. Przesłanie informacji o nagrodzie: Szczegóły dotyczące przesyłki nagrody zostaną uzgodnione z Zwycięzcą, a potwierdzenie wysyłki zostanie przesłane na adres emailowy wskazany w Zgłoszeniu. Wydanie nagrody następuje w chwili przesłania potwierdzenia wysyłki.
 3. Brak możliwości wymiany nagrody: Zwycięzca nie ma prawa do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na inną rzecz lub świadczenie.
 4. Nagroda dla Zwycięzcy: Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu. W przypadku stwierdzenia, że Zwycięzca nie spełnia warunków konkursu określonych w regulaminie, traci on prawo do nagrody, a Organizator ma prawo wyłonić nowego Zwycięzcę.
 5. Weryfikacja praw autorskich: Jeśli pojawią się wątpliwości co do praw autorskich do odpowiedzi konkursowej lub prawa do korzystania z wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przesłanych w ramach konkursu, Zwycięzca ma 30 dni na przedstawienie dowodów posiadania tych praw. W przypadku braku takich dowodów, Zwycięzca traci prawo do nagrody i może być zobowiązany do jej zwrotu, jeśli nagroda została już wydana.
 6. Prawa autorskie do odpowiedzi konkursowej: Organizator lub Fundator Nagród ma prawo nabyć prawa autorskie do odpowiedzi konkursowej zawartej w Zgłoszeniu na warunkach określonych w odrębnej umowie pisemnej. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi część nagrody.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Składanie reklamacji: Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie prosimy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: pomoc@bejessa.pl z dopiskiem: „Konkurs Dnia Matki”.
 2. Rozpatrywanie reklamacji: Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, E-Trade Rafał Maryniak, w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Rozpatrywanie reklamacji może odbywać się za pomocą wiadomości e-mail lub listownie, w zależności od formy złożenia reklamacji przez Uczestnika.
  Zawartość reklamacji: Reklamacja powinna zawierać:
  a. Imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację oraz numer telefonu kontaktowego,
  b. Dokładny opis problemu i żądanie skarżącego,
  c. Przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do konkursu.
 3. Podstawa rozpatrzenia reklamacji: Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązującego regulaminu konkursu.
 4. Postępowanie reklamacyjne a postępowanie sądowe: Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI. Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest E-Trade Rafał Maryniak, z siedzibą przy ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagrody, rozliczeń podatkowych oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Zbierane dane osobowe: Organizator zbiera od uczestników konkursu następujące dane osobowe:
  Imię i nazwisko,
  Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
  Adres do wysyłki nagrody
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), lit. b (realizacja umowy), oraz lit. c (obowiązek prawny) RODO.
 5. Dobrowolność podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie i wydanie nagrody.
 6. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, marketingowego, księgowe lub logistyczne.
 7. Powierzenie przetwarzania danych: Organizator ma prawo powierzyć podmiotom trzecim przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 8. Cel przetwarzania danych: Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w celu realizacji konkursu, w tym administracji nagrodami.
 9. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym konkurs się zakończył. Dane związane z rozliczeniem podatkowym nagrody mogą być przechowywane dłużej w zależności od wymogów prawnych.
 10. Prawa uczestnika:
  Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Uczestnicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taką zgodę wyrazili.
  Mają również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Transfer danych poza UE i profilowanie: Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu: Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się także do przestrzegania zasad Konkursu i nie ingerowania w jego przebieg w sposób naruszający zasady lub zamierzony przebieg wydarzenia.
 2. Prawo wykluczenia Uczestnika: Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. W takim przypadku Zgłoszenie Uczestnika zostanie usunięte.
 3. Wykluczenie za naruszenie zasad: Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który naruszy ogólne zasady obowiązujące w Konkursie, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Zgłoszenie Uczestnika również zostanie usunięte.
 4. Dostępność Regulaminu: Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie konkursowej [wprowadź link do strony konkursowej] oraz na każde żądanie Uczestnika czy innej osoby.
 5. Odpowiedzialność za błędne dane: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwić lub opóźnić wręczenie Nagród.
 6. Zrzeczenie odpowiedzialności: Organizator oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z realizacją Nagrody.
 7. Charakter Konkursu: Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w tej ustawie.
 8. Protokoły Komisji: Protokoły wyboru Komisji oraz wyłonienia Zwycięzców będą przechowywane przez okres 180 dni po zakończeniu Konkursu. Za zakończenie Konkursu należy uznać dzień wydania Nagrody Zwycięzcy.
 9. Postanowienia nieuregulowane: W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy RODO.
 10. Wejście w życie Regulaminu: Regulamin, jak również wszelkie jego zmiany, wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie konkursowej