Regulamin konkursu „Piękne chwile z biżuterią bejessa”

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: ,,Regulamin Konkursu”/,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą ,,Piękne chwile z biżuterią Bejessa.” prowadzonym w serwisie społecznościowym www.instagram.com (dalej jako: ,,Konkurs”)

 2.  Organizatorem Konkursu jest: E-TRADE Rafał Martyniak z siedzibą we Wrocławiu (51-112), ul. Jugosłowiańska 65C, REGON: 022507986, NIP: 8992697964, e-mail: pomoc@bejessa.pl (dalej: „Organizator”).

 3. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej również jako: ,,Fundator”) jest Organizator.

 4. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/bejessa_sklep/ w serwisie Instagram.com (dalej: „Profil”).

 5. Właściciel portalu www.instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu www.instagram.com. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis www.instagram.com ani z nim związany. Serwis www.instagram.com nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia serwis instagram.com z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

 6. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na profilu Organizatora w serwisie Instagram, pod adresem: https://www.instagram.com/bejessa.pl

 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 8. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 9. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, – w miastach, w których zgodnie z informacją prezentowaną na stronie Sklepu internetowego, dostarczane są produkty Organizatora.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne i niefikcyjne konto na portalu: www.facebook.com (dalej: „Uczestnik”), który spełni wymagania konkursowe wskazane w §3 poniżej.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

3. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie:
  a) zrobić zdjęcie, na którym pokazuje jak nosi biżuterię zakupioną w sklepie bejessa.pl 
  b) opublikować zdjęcie w dniach od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku (do godziny 23:59), na profilu Uczestnika w serwisie www.instagram.com oznaczając je hashtagiem #biżuteria_bejessa pamiętając by profil Uczestnika nie był profilem prywatnym, a publicznym. W innym wypadku Organizator nie będzie w stanie zobaczyć Zgłoszenia konkursowego.  (dalej jako: ,,Zgłoszenie”).

 2. Zdjęcie wykonane i dodane w ramach Zgłoszenia Konkursowego powinno być wyrazem indywidualnej i twórczej interpretacji przez Uczestnika zadania konkursowego, wskazanego w ust. 1 powyżej. 

 3. Uczestnik który zwycięży, oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia oraz własnego wizerunk w mediach społecznościowych Organizatora.  

 4.   Przez zamieszczenie Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 rozumie się moment, w którym zdjęcie Uczestnika staje się powszechnie widoczne w serwisie www.instagram.com.

 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i dodać kilka Zgłoszeń Konkursowych.

 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.

 8. W ramach udziału w Konkursie niedozwolonego jest dostarczania i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje. Zgłoszenie Konkursowe nie może ponadto:

  a) zawierać antyreklamy Organizatora, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
  b) naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,
  c) zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  d) zawierać treści wulgarnych,
  e) zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,
  f)   nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  g) zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

 

4. NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie nagrodzona 2 osoba, następującymi nagrodami: (dalej „Nagroda”)

  PACZKA BIŻUTERII Z BESTSELLERAMI MARKI BEJESSA:

  – łańcuszek
  – bransoletka
  – kolczyki

 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy, z podaniem jego danych w postaci nazw profili w serwisie www.instagram.com, zostanie opublikowana nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu na Profilu Organizatora.

 3. Organizator może również opublikować wyniki Konkursu na innych jego stronach internetowych.

 4. Zwycięzcę wybierze Komisja. Zwycięzcą Konkursu będzie autor najciekawszego Zgłoszenia konkursowego (dalej jako: ,,Zwycięzca Konkursu” lub ,,Zwycięzca”). Kryterium wyboru Zwycięzcy będzie oryginalność, pomysłowość, kreatywność kompozycja oraz ogólna estetyka i walory fotografii Uczestnika oraz zaprezentowanej przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym indywidualnej interpretacji tematu Konkursu.
 5. Obrady Komisji Konkursowej są tajne.

 6. Wartość żadnej z Nagród w Konkursie nie przekracza kwoty zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.)

 7. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani obrotowi handlowemu.

 9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Zgłoszenia konkursowego z serwisu www.instagram.com

 10. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca powinien przesłać Organizatorowi swoje dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres na który ma być dostarczona Nagroda, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Podanie danych powinno nastąpić poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu www.instagram.com z profilu Zwycięzcy.

 11. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku nie przekazania Organizatorowi informacji, o których mowa w ust. 10.

 12.   Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania danych Zwycięzcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej.

5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez dodanie Zgłoszenia, wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

  a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
  c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  f)   prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację grawerunku umieszczonym w Zgłoszeniu Konkursowym na:

  a) stronach internetowych administrowanych przez Organizatora,
  b) w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy profilu oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu promocji, informacji i reklamy Konkursu.

 3. Dodając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że treści w nim prezentowane nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu, a fotografia została wykonana samodzielnie przez dodającego Zgłoszenie Uczestnika, a osoby prezentowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu,
  c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  f)   prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  g) prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,
  h) nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),
  i)       korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z tego tytułu.

 6. Uczestnik upoważnia również Organizatora do decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia fotografii umieszczonej w ramach Zgłoszenia konkursowego.

 7. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii umieszczonej w ramach Zgłoszenia Konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

 2. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1egulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs Bejessa” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, oraz wskazywać powód reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 4. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

 5. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

  a) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  b) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, tj. spółka pod firmą: E-TRADE Rafał Martyniak z siedzibą we Wrocławiu. 

 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.

 3. E-TRADE Rafał Martyniak z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

  a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;

  b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 4. Uczestnik Konkursu – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn. zm.) – może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem otrzymywania od Organizatora lub Fundatora informacji handlowej drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie. Zgoda Uczestnika Konkursu może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Uczestnik Konkursu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, zaś od dnia wejścia w życie RODO posiadać będzie prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO.

 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) lub od dnia 25 maja 2018 roku RODO.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:

  a) komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
  e) posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym www.instagram. com i zalogowanie się do tego konta.

 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

 3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Profilu Organizatora co najmniej na 2 (dwa) dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu www.instagram.com.